Carta de D. Julián ante el nombramiento del nuevo Obispo auxiliar

14 de diciembre de 2014

Queridos diocesanos:


A súa Santidade, o papa Francisco, o día 10 de decembro nomeaba Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Santiago de Compostela a D. Jesús Fernández González, sacerdote do Presbiterio Diocesano de León, Vicario Xeral da devandita Diocese. Máis alá dun acontecemento na realidade histórica da vida pastoral da nosa Igrexa Particular é un don de Deus polo que debemos dar grazas. Sendo na función pastoral dos bispos a razón suprema o ben da añada do Señor, a vida diocesana viuse enriquecida con este ministerio episcopal. O Concilio Vaticano II dinos que “entre os varios ministerios que dende os primeiros tempos se veñen exercendo na Igrexa, segundo o testemuño da Tradición, ocupa o primeiro lugar o oficio daqueles que, ordenados bispos por unha sucesión que se remonta ata as primeiras orixes, conservan a semente apostólica” (LG 20). Sen dúbida podemos contar dende agora cunha axuda inestimable e necesaria na vida pastoral diocesana.


    O Bispo Auxiliar é chamando a compartir as preocupacións do Bispo diocesano, exercendo as súas funcións en unión de acción e intencións con el (cf. c. 407). Estou seguro de que a colaboración no meu servizo episcopal por parte de D. Jesús terá unhas consecuencias esperanzadoras para todos os diocesanos pero se cabe, especialmente para vós, queridos sacerdotes, colaboradores necesarios no meu ministerio episcopal de ensinar, santificar e gobernar e dirixir a añada encomendada.


Invítovos a todos a participar na celebración da Ordenación Episcopal que, D.m., terá lugar na Santa Apostólica Metropolitana Igrexa Catedral o día 8 de febreiro ás once da mañá. Mentres tanto suplicamos ao Bo Pastor por intercesión do Apóstolo Santiago e da Santa Virxe que o ministerio episcopal do novo Bispo Auxiliar sexa bendición e graza para todos. Acollámolo cordialmente.

Saúdavos con todo afecto e bendice no Señor,


+ Julián Barrio Barrio,

Arcebispo de
Santiago de Compostela


14 de diciembre de 2014 


Queridos diocesanos:


    Su Santidad, el papa Francisco, el día 10 de diciembre nombraba Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela a D. Jesús Fernández González, sacerdote del Presbiterio Diocesano de León, Vicario General de dicha Diócesis. Más allá de un acontecimiento en la realidad histórica de la vida pastoral de nuestra Iglesia Particular es un don de Dios por el que debemos dar gracias. Siendo en la función pastoral de los obispos la razón suprema el bien de la grey del Señor, la vida diocesana se ha visto enriquecida con este ministerio episcopal. El Concilio Vaticano II nos dice que “entre los varios ministerios que desde los primeros tiempos se vienen ejerciendo en la Iglesia, según el testimonio de la Tradición, ocupa el primer lugar el oficio de aquellos que, ordenados obispos por una sucesión que se remonta hasta los primeros orígenes, conservan la semilla apostólica” (LG 20). Sin duda podemos contar desde ahora con una ayuda inestimable y necesaria en la vida pastoral diocesana.


    El Obispo Auxiliar es llamado a compartir las preocupaciones del Obispo diocesano, ejerciendo sus funciones en unión de acción e intenciones con él (cf. c. 407). Estoy seguro de que la colaboración en mi servicio episcopal por parte de D. Jesús tendrá unas consecuencias esperanzadoras para todos los diocesanos pero si cabe, especialmente para vosotros, queridos sacerdotes, colaboradores necesarios en mi ministerio episcopal de enseñar, santificar y gobernar y dirigir la grey encomendada.


    Os invito a todos a participar en la  celebración de la Ordenación Episcopal que, D.m., tendrá lugar en la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia Catedral el día 8 de febrero a las once de la mañana. Mientras tanto suplicamos al Buen Pastor por intercesión del Apóstol Santiago y de la Santísima Virgen que el ministerio episcopal del nuevo Obispo Auxiliar sea bendición y gracia para todos. Acojámosle cordialmente.

    Os saluda con todo afecto y bendice en el Señor,


           
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela